METAKOGNITIVE PSYKOLOGER
I DANMARK

orange-prikker

HVAD ER METAKOGNITIVEPSYKOLOGER.DK

Metakognitivepsykologer.dk er en oversigt over danske psykologer der arbejder med Metakognitiv terapi

Denne hjemmeside er under opbygning

ER DU PSYKOLOG?

Hvis du er er psykolog og arbejder med metakognitiv terapi så kan du blive promoveret her på www.metakognitivepsykologer.dk – Læs mere her (link på vej)

Hvad er Metakognitiv terapi?

Metakognitiv Terapi (MCT) er en nyere evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode til behandling af psykiske lidelser som f.eks. stress, angst og depression.

En effektiv metode

Mange videnskabelige studier viser at Metakognitiv terapi er en meget effektiv metode – og flere og flere psykologer arbejder da også med MCT-metoden i deres praksis.

KOGNITIV TERAPI?

Der er forskel på Metakognitiv terapi og kognitiv terapi.

Hvis det er en psykolog der arbejder med kognitiv terapi som du søger så  kan du finde en oversigt her:

www.kognitivepsykologer.dk

I mange år tog jeg sorgerne på forskud, 
men det har jeg nu aldrig haft glæde af

Benny Andersen

METAKOGNITIV TERAPI I KØBENHAVN

Psykologerne yder individuel psykologisk rådgivning, coaching
Vesterbro chok og traumer, angst og depressive tilstande herunder søvnproblemer.

MINDFUL-SELF COMPASSION

Føler sig utilstrækkelig eller oplever modgang, opbygger man mental og følelsesmæssig indre robusthed.
Blokeringerne kan være meget forskelligartede,
Ved lette og moderate depressioner anbefales ofte kognitivt orienteret psykoterapi
Kurser til private Metakognitiv terapi psykolog København

Psykologer og endelig er det ikke altid at man ved hvorfor de opstår.
Autorisation som psykolog bekymringer i det daglige.

som er en virksom psykoterapeutisk fordybelse, ro i sindet, Vækst i selvindsigt, selvforståelse og selvværd der har vundet frem i stigende grad,
Generaliseret angst: er en følelse Stress: er når det er svært, at slappe af, så de kan hele.

Det vi foretager os i nuet.
Ud over en lettelse af den aktuelle tilstand giver et møde med den kompetente professionelle Metakognitiv terapi samtalepartner mulighed for:
Vesterbrogade
Også om hvilke tanker Hvad er metakognitiv terapi
fra audio- eller videooptagelse af sagsforløb,
til de mange krævende

Læs mere her psykolog København
Øget self-compassion fremmer oplevelse af forbundethed snarere end separation eller selvcentrerethed.
Kontakt venligst for yderligere informationer
helbredsangst, OCD og social angst.
samt at afspænde de forskellige muskelgrupper i kroppen.
Mindfulness er en træningsform,
og man øver at være åben over for sin oplevelse på en nysgerrig, konstaterende måde.
og vinkler, som er væsentlige
mere nærværende og opmærksom på
Kognitiv terapi
Det vil sige at det er en metode til at blive
Kognitiv terapi psykolog København
og indenfor en bred vifte af områder.
som hjælper med at få kontrol over åndedrættet,

Specialist i psykoterapi
meningsløshed og manglende overskud til at forandre sin egen situation.
Og det kan være kriser i parforholdet eller i forholdet til børn og forældre eller andre nære slægtninge (se nærmere under udvikling af relationer).

Find psykologer på psykologportalen.dk

Mindful Self-Compassion – MSC
Kriser og arbejdsliv. Der stilles store krav fra mange fronter,
Sagt på en anden måde: I mindfulness spørges “Kan jeg skabe et accepterende rum til denne oplevelse?

Dette hjælper personen til at mestre den af problemstilling, samt i relevant omfang

over fobisk angst, til mere invaliderende former
Andre symptomer: kan være angst, irritabilitet, aggression, smerter og manglende sexlyst.
psykolog København
Supervision struktureres forskelligt, alt efter om der er tale om individuel eller gruppesupervision.
Selvværd
vækst i åbning til et nyt liv

Metakognitiv terapi psykolog København
Evidensbaseret praksis, herunder læsning af forskningslitteratur
Compassion orienteret terapi
og i særlige tilfælde udelukkende behandle depressionen medicinsk.
Kriser
Angst er en irrationel oplevet fare,
vedligeholdes og forstærkes

hvor opmærksomhedsevnen og nærværet trænes.
Selvomsorg psykologarbejde
Self-compassion transformerer lidelse
Vi giver os selv medfølelse, ikke fordi vi gerne vil have det bedre,
som det første i at håndtere og udholde angstepisoderne.
oftest ikke mindst fra en selv
I sådanne situationer oplever vi ofte nogle blokeringer af indre eller ydre art,
psykolog København

Jeg har særlig træning inden for følgende psykoterapier:

vækst i udvikling af relationer
og vi udforsker hvordan det opleves i sindet og kroppen, når vi giver os selv den accept,
lille eller ingen tro på at noget bedrer sig og selvmordstanker.
og af mange forskellige grunde.
til at udføre gentagen rituel adfærd.
Enghavevej
er særdeles effektiv til behandling af problemer
vækst i eksistentiel afklaring

dels i min praksis.
Kognitiv-adfærdsterapi
Nogle symptomer på depression er stort set altid til stede,

Supervisor i psykoterapi
Selvværd
Generelt tager supervision udgangspunkt i de forhold,

og som altid er tilgængelig.

og tilknyttede følelser.

Alkoholmisbrug

vesterbrogade

som vi synes forhindrer os i at leve et tilfredsstillende liv – og som præger vores tanker,

på de forskellige funktioner, du skal mestre som psykolog:
psykolog København
da de afhænger af mange faktorer,
Tvangstanker og OCD –obsessive compulsive disorder:
Jeg tilbyder individuel og gruppe-supervision,

Nogle har således en decideret angst lidelse,
og har stor erfaring med supervision af psykologer såvel som en række andre faggrupper der arbejder indenfor områder som behandling,
Centrale punkter i MSC programmet:

arbejde, at skabe familie og opleve verden sammen med andre.
Det er en alvorlig sygdom, som ikke må forveksles med den tristhed vi alle oplever i forbindelse med skuffelser og sorg.
og som supervisanden identificere

rådgivning, undervisning m.m.

Metakognitiv terapi psykolog København
Skriftlige udtalelser, vurderinger og rapporter

og konkret rådgivning.
som har udfordret ens sikkerhed, helbred eller liv.
Fra den milde depression,
Her kan det være brugbart at se dels på de objektive forhold der gør sig gældende,
samt give mere energi og livsglæde.

Kurser og workshops

handlemåder og følelsesmæssige tilstand på en måde, der vanskeliggør livet i hverdagen.
Kernesymptomer: er tristhed, nedsat lyst og energi.
at blive udredt og henvist til relevant behandling, hvis du gennem længere tid oplever tristhed,
psykolog København
erfaring og god metodisk ballast til at støtte den personlige udviklingsproces og dermed lette den aktuelle blokering.
Mange mennesker oplever tiltagende stress i deres dagligdag

en af de nyeste udviklinger indenfor

I behandlingen af angst trænes klienten,
depression, alkoholmisbrug og aggressivitet. Hvis presset er stort og vedvarende, kan det true dit helbred.
Rammer

Læs mere
fremtiden og øvrige konsekvenser.

Medfølelsesfokuseret terapi er

på grund af nedslidning, på grund af ulykker

har hjertebanken og tror, at man falder om.
så har du en angstlidelse.
misbrug, kroniske smerter og stress.
Vækst i kompetencen til at tage lederskab i sit liv
Panikangst: er pludselige uforståelige angstanfald,

Depression og modløshed
for supervisandens faglige udvikling.
hvor bestemte symptomer er til stede
Uanset hvilken tilstand man er i, kan det være en hjælp at mødes med en professionel psykologisk samtalepartner som har viden,
Supervision til autorisation indeholder fokus
men fordi vi har det svært.

Angstlidelser omfatter en række forskellige
I self-Compassion spørges “Kan jeg møde mig selv med kærlig opmærksomhed, mens jeg har denne oplevelse?”
og invaliderer dagligdagen, men andre kan have :
og til den svære depression hvor der er svære selvbebrejdelser,
Psykolog København
Vesterbro
fysiologiske side af angstanfaldet
Teoretisk fundament
Intervention, herunder samtaleterapi individuelt, par og gruppe
som for eksempel sværere grader af panikangst,
Traumatisk angst og PTSD post traumatisk belastningsreaktion:

Kroniske smerter kan opstå på flere måder;
Self-compassion giver os den tryghed, der er nødvendig for at kunne møde og acceptere smertefulde følelser,

Kvalitetssikring af arbejde, herunder monitoriering
Self-compassion er en færdighed, der kan læres gennem teknikker og øvelser,
Hos Psykologerne indrettes tiden og metoden efter lige netop din situation
Fundamentet for self-compassion er mindfulness, sammen med et ønske om at tage vare på os selv følelsesmæssigt.

Kroniske smerter
Supervision til sepcialist i psykoterapi
Man kan føle angst på mange måder.
psykolog København
MSC og mindfulness. Kurser samt workshops tilpasses de aktuelle behov og ønsker.

Samarbejde med ledere og psykologens placering i organisationen
der er et kursus i at træne
Hvis man har en depression, kan man ikke bare ”tage sig sammen”.
være fuldt til stede på en ikke-dømmende måde.
Men indimellem er vi i en situation, hvor det opleves som om vi “støder panden imod en mur”.
anerkendelse og medfølelse vi har brug for når vi oplever sorger og problemer.
Metodisk foregår supervisionen ved mundtlig præsentation
Angsttilstande
forståelse og egenomsorg.
Det er derfor vigtigt at du opsøger din læge med henblik på,
af psykisk ubehag fra angstreaktioner,
og frygt for at andre ser kritisk på en.

I mindfulness træning spørger vi os selv: “Hvad oplever jeg lige nu?”,
bekymret, forpint og i følelsesmæssig ubalance. Stress kan medføre angst,
Supervisionen fordre at supervisanden udvikler
Faglige metoder
Depression og modløshed
At få en ægte forståelse for årsagerne
Enkeltfobier og klaustrofobi: er angst
Supervisionen kan også have til formål at gøre supervisanden klogere på nogle processer der foregår i relationen mellem supervisand og dennes arbejdsområder.
Emotionsfokuseret terapi (EFT)
og terapi til de der ønsker at arbejde med deres personlige problemer og egen udvikling.
Om angst: hvordan det opstår,

Jeg arbejder tillige med Kognitiv adfærdsterapi (KAT),
Ved hjælp af en række teknikker
og måder hvorpå det kan håndteres, og dels på de mere personlige aspekter der er involveret,

Tilstandsdifferentieret Psykoterapi
og initiativ, til moderat depression,
Lavt selvværd er et begreb der kan dække over mange oplevelser.
og dine behov – så du ikke risikerer at skulle rettes ind efter en bestemt “behandlingsskabelon”.
Istedgade
kan være meget effektivt og give store resultater i håndteringen af praksis i organisationen.
Gasværksvej
Metakognitiv terapi
selvvenlighed og selvomsorg
Socialangst: er overdreven genethed
er tilbagevendende tvangstanker og impulser
Supervisor vil også kunne introducere emner

Enkelte undersøgelser sætter tallet højere.
Jeg tilbyder derudover korte og længerevarende oplæg,
for transportmidler og at stå i kø i butikker.
jeg finder mest egnede

som væsentlige for den faglige udviklingen.
En sådan professionel psykologisk samtalepartner er Psykologerne.
har et overforbrug af alkohol.

Kognitiv-adfærdsterapi er en terapiform
Depressioner inddeles typisk i tre kategorier: let, moderat eller svær depression.
og tilstanden hos den enkelte kan variere fra en lettere bekymring eller stress til en alvorlig krise i livet.

Vi kan alle havne i en krise,
og det er ofte tilstrækkelig behandling.
Journalføring og notatarbejde
i at gøre ting, du plejer, på grund
Man kan opleve at det er indenfor nogle få
Når man har en angstlidelse,

som angst, depressioner, lavt selvværd,
Vækst i personlig problem- og belastningshåndtering

Supervision til psykologer, der ønsker at opnå
I Psykologerne har vi også stor erfaring med kombination af personlig udvikling og udvikling af det professionelle lederskab.
kurser og workshops indenfor kognitiv-adfærdsterapi,

Depression er et begreb der spænder bredt.

psykolog København
eller man kan opleve det
indskrænkes ens muligheder for uddannelse,
Alkoholmisbrug

til at ens følelser er så svære

Personcentreret Terapi
er traumatisk angst, som er opstået efter en voldsom oplevelse,

som supervisanden oplever svære eller udfordrende og gerne vil tilegne sig ny viden og færdigheder indenfor.
præsenterde problemstillinger og emner.
at supplere den psykologiske behandling med psykiatrisk og medicinsk behandling
Socialt samvær føles belastende og
for eksempel hvilke mønstre eller temaer supervisanden kan genkende som typiske og tilbagevendende.
men vi bidrager også med vor viden og erfaring.
og Compassion Focused Therapy (medfølelsesorienteret terapi)
MINDFULNESS, der har til formål
Kurser og workshops til professionelle
Læs mere
Kontakt mig venligst for yderligere informationer
En sådan kombination i form af mentoring, coaching og træning kan erstatte mangt et lederkursus,
Etik og lovgivning
at man har en livstruende sygdom.
Hypokondri: er helbredsangst,
og superviserer dels på forskellige institutioner og arbejdspladser,

som en mere gennemgående grundtilstand.

Angsttilstande
Ledsagesymptomer: er nedsat selvtillid, selvbebrejdelser,
Stress
du gennem længere tid har været forhindret
som den kriseramte gør sig om nutiden,

Certificeret som Emotionsfokuseret Terapi psykolog ved IsEFT
Supervision

Desuden tilbydes sparring, supervision og mentoring i alle spørgsmål der vedrører spændingfeltet imellem arbejdsliv og privatliv.
hvor fornemmelser i kroppen får en til at frygte,
at færdes uden for hjemmet, angst
Psykodynamisk terapi af personlighedsforstyrrelser
vækst i mod til at bryde det vante
spændende lige fra mildere bekymringstendens,
og Mindful Self Compassion,

Kroniske smerter
Agorafobi: er bl.a. angst for
Istedgade

psykolog København
Til mine specialeområder
Som udgangspunkt kan man sige at hvis

f.eks. flyskræk, specielle dyr, højder eller mørke.
og øvelser optrænes evnen til at
Det almenmenneskelige i kriser
i at ændre negative automatiske tanker
Udredning, herunder indledende samtale og psykologisk vurdering

som oftest stammer fra personens indre oplevelser.
Psykologen støtter her klienten
Metakognitiv terapi psykolog København

I Self-Compassion er spørgsmålet: “Hvad har jeg brug for lige nu?”,
behandling til angstlidelser.
Typisk trænes forskellige typer af vejrtrækningsteknikker,
gives inden for humanistisk-eksistentialistisk teoretiske referenceramme

Samarbejde med egne andre fagfæller
Supervisor byder ind med feedback på supervisandens
Metakognitiv terapi psykolog København
Metakognitiv terapi psykolog København
for en enkelt speciel situation,
Den personlige udvikling forløber, for de allerfleste, hele livet igennem.
Stress
ansvar for de emner, der bringes op

Jeg superviserer ud fra referencerammerne kognitiv-adfærdsterapi
tilstande og udtryksformer,
psykolog København

Dette er en vigtig del af vores arbejdsform.
enten på grund af medfødte lidelser,
f.eks. psykoterapeutiske samtaler.
Psykologerne er specialiseret i belastningstilstande og deres følgevirkninger bl.a. stress, kriser, tab og sorg,
Enghavevej
og dæmpe kroppens fysiologiske aktivering.
Meget forskning viser at denne terapiform

Hos Psykologerne ydes hjælp til selvhjælp,

og vanskelige situationer i ens liv, hvor man naturligt viser andre forståelse, accept og compassion.
Det skønnes at ca en halv million danskere
Det kan være fra lettere tilstande efter belastninger til egentlige livskriser efter traumatiske hændelser eller alvorlig sygdom med tab og sorg,

at håndtere, som mange oplever,
hvor man ikke kan få vejret,
Gasværksvej

mig de terapeutiske metoder
at øge følelsen af nærvær, fokus,
nedsat energi og nedsat lyst til stort set hvad som helst.
Mindfulness
Supervisionsformer og formål
Sagssupervision vil ofte have karakter af fælles udforskning og forståelse,

Hvad kan du opnå med psykologisk bistand?

hvor både den ramte og de pårørende har brug for psykologisk hjælp og støtte til at komme videre.

alder og livserfaring.

har jeg gennem årene tilegnet
af konstant indre uro og især unødige
og følelsesmæssig smerte til en mulighed for medfølelse.
mens andre ikke opleves af alle:

Depression betegner en længerevarende følelse af overvældende træthed, håbløshed,
Ved at træne at møde sig selv med varme og accept når man fejler,
Krisers udtryk og forløb er individuelle,
Ved svære depressioner kan det være nødvendigt,
hvor der er lettere nedsat lyst, energi

kognitiv terapi. Der fokuseres på;
svigtende hukommelse og koncentration, bevægelseshæmning, søvnforstyrrelser, appetitændringer og evt. selvmordstanker.
studie- og arbejdsliv kan være vanskeligt.
og afgrænsede områder hvor selvværdet er lavt,

Livslang udvikling
og at opøve selv-medfølelse,

Forebyg empatiudmattelse
Personlig udvikling

fx alvorlighedsgrad, akuthedsgrad,

”Bekymringer er som småbørn. 
Jo mere man kæler for dem, jo bedre trives de.”

Douglas William Jerrold

“”Bekymringer trækker en negativ rente. De vokser sig små, hvis man kan la’ dem vente.””

Piet Hein

Er du psykolog og arbejder med metakognitiv terapi kan du tilmelde dig denne side her (link på vej)